Văn hóa - Bộ GEN của công ty Việt Nam Hungary

  • 10/2021
  • 26

Văn hóa - Giá trị cốt lõi là bộ GEN của công ty đã được truyền tiếp , giữ gìn và phát triển .

Bình luận