Bảo trì - Bảo dưỡng

Bảo dưỡng theo tình trạng động cơ điện là hình thức bảo dưỡng mà nội dung công việc bảo dưỡng được xác định dựa trên kết quả quá trình đo kiểm , giám sát và phân tích các thông số thu thập được

Đo kiểm - Thử nghiệm

Cung cấp đa dạng các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng nhằm bảo đảm từng bộ phận của motor hoạt động tốt || Duy trì tình trạng sản xuất ổn định và tránh rủi ro trong sản xuất

Bảo trì định kỳ động cơ điện

Bảo trì định kỳ động cơ điện dựa theo giờ làm việc tương đương hoặc theo thời gian , bao gồm 4 cấp độ ( L1 - L4) là hình thức bảo trì dự phòng trong đó nội dung công việc bảo trì được xác định dựa trên số làm việc tương đương hoặc thời gian hoạt động ( tùy yếu tố đến trước).

Bảo trì động cơ trung thế theo tình trạng

Bảo trì động cơ trung thế theo tình trạng là hình thức bảo trì mà nội dung công việc bảo trì được xác định dựa trên kết quả quá trình đo kiểm , giám sát và phân tích các thông số thu thập được.